Коваль Наталія Олегівна

Публікації

Монографії:

Коваль Н. О. Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників [Текст] : монографія / В. Р. Сердюк, Н. О. Коваль – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 187 с.

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus:

Koval N. Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring [Electronic resource] / M. Myronenko, O. Polova, O. Khaietska, N. Koval // Banks and Bank Systems. – 2018. – Vol. 13, iss. № 1. – P. 173-183. – DOI: 10.21511/bbs.13(1).2018.16.

Наукові статті:

 1. Коваль Н. О. Фінансові аспекти стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій [Електронний ресурс]/ Коваль Н. О. // Ефективна економіка. - 2018. - № 8. - Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6487
 2. Коваль Н. О. Сучасні підходи розвитку безперервної системи підготовки робітників в умовах модернізації економіки  [Електронний ресурс] / Н. О. Коваль // Економіка та суспільство. - 2018. - № 17. -  Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua
 3. Коваль Н. О. Концептуальні підходи до інвестування в людський капітаал як фактор зростання конкурентоспроможності національної економіки /Електронний ресурс]/ Коваль Н. О. // Modern Economics. - 2018. - № 10. - Режим доступу:modecon.mnau.edu.ua
 4. Коваль Н. О. Молодіжний ринок праці як складова соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / Н. О. Коваль // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 2. – С. 221-224. - Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua.
 5. Коваль Н. О. Особливості ефективності саморегуляції у здійсненні та реалізації соціальної політики в країні [Електронний ресурс] / Н. О. Коваль // Економіка та суспільство. - 2016. - № 7. - С. 665-671. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/600-koval-n-o.
 6. Коваль Н. О. Сучасна модель оцінки ефективності професійної підготовки робітників / Коваль Н. О. // Збірник наукових праць Харківського національного економічного університету/ Економіка. - 2013. - №65. - С. 60-65.
 7. Коваль Н. О. Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України / Н. Коваль, Л. Терпель // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 13. - С. 56-63.
 8. Коваль Н. О. Особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку [Електронний ресурс]/ Коваль Н. О., Борщ М. В. // Ефективна економіка. - 2012. - №10. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1441.
 9. Коваль Н. О. Вдосконалення оцінювання кваліфікаційного рівня робітників в умовах інноваційних перетворень / Н. О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2012. - №3. - Т. 2. - С. 121-127.
 10. Коваль Н.О.Професійна підготовка трудового потенціалу в контексті інноваційного розвитку Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: Матеріали Міжнародної наукової конференції. м. Литва: Університет Клайпеди, 2017.
 11. Коваль Н.О. Застосування принципу саморегулювання в системі професійної підготовки кадрів на регіональному рівні/ Розвиток підприємства як фактор росту національної економіки: Матеріали Міжнародної наукової конференції. м. Київ: КПІ, 2014.

Навчальні посібники:

 1. Коваль Н. О. Банківський менеджмент : навчальний посібник [Текст] / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 126 с.
 2. Коваль Н. О. Банківський менеджмент [Текст] : практикум / Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 85 с.
 3. Коваль Н. О. Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник./ В.В. Зянько, Н.О. Коваль, Т.О. Журко. - В інниця: ВНТУ, 2014. - 143 с.
 4. Коваль Н. О. Навчально-методичний посібник для складання держіспиту з фундаментальної та загальноекономічної підготовки і виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій». Методичний посібник /В.В. Зянько, Т.О. Журко, Н.О. Коваль, І.М. Кулик. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 114 с.
 5. Коваль Н. О. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / В.В. Зянько, Н.О. Коваль, О.В. Тептя. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2007. -€“ 148 с.
 6. Коваль Н.О. Практикум до проведення занять з дисципліни «Банківська справа» /Коваль Н.О., Козловський О.В. Вінниця: ВДТУ, 2001. – 110с.

Методичні вказівки до написання курсових робіт: